Taisyklės

1. BENDROS NUOSTATOS
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), kurias patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant užsakymą internetinėje parduotuvėje), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu jajaaksesuarai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėju laikomas asmuo perkantis Internetinėje parduotuvėje, kuris yra:
1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, pilnametis, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintis tėvų ar globotojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.2.3. juridinis asmuo.
1.3. Pardavėjas yra Julija Ana Eskertienė, individualios veiklos pažymos nr. 948400. Adresas Kauno g. 17, LT-91157 Klaipėda, el. pašto adresas info@jajaaksesuarai.lt.
1.4. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo Internetinėje parduotuvėje jajaaksesuarai.lt (toliau – „Sutartis“).
1.5. Pirkėjui prieš vykdant Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje privaloma susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato.
1.6. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad jis suprato Taisykles ir turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti arba papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus Pirkėjai bus informuojami pirkimo metu ir turės patvirtinti susipažinimą su Taisyklėmis.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Internetinės parduotuvės www.jajaaksesuarai.lt Pirkėjų ir lankytojų visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus reglamentuoja Internetinės parduotuvės www.jajaaksesuarai.lt privatumo politika (toliau – „Privatumo politika”).
2.2. Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), kurie būtini Prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu bus siunčiami pranešimai, būtini Prekių užsakymui, mokėjimui ir Prekių pristatymui įvykdyti.
2.4. Perkant internetinėje parduotuvėje Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje numatytais tikslais visus asmens ir kontaktinius duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia lankydamasis Internetinėje parduotuvėje. Šie duomenys bus tvarkomi laikantis Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
2.5. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos tik Pardavėjas ir jo partneriai, siekiant vykdyti internetinės parduotuvės administravimą, Prekių pristatymą ir/ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.
2.6. Pirkėjas turi teisę pareikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis, kreipdamasis į Pardavėją el. paštu info@jajaaksesuarai.lt ir pateikdamas tikslius duomenis.

3. PREKĖS

3.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys (dydis, svoris, spalvos ir t.t.) nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
3.2. Prekės spalva gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje dėl naudojamų skirtingų įrenginių.
3.3. Prekės parduodamos internetinėje parduotuvėje jajaaksesuarai.lt yra rankų darbo, todėl jos gali nežymiai skirtis (naudojamų medžiagų spalvos, formos ir dydžiai) nuo Prekių pavaizduotose internetinėje parduotuvėje.
3.4. Internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės yra jautrios saulės spinduliams, vandeniui, įvairioms kosmetinėms priemonėms, todėl prieš jas eksploatuojant būtina susipažinti su Prekių priežiūra, skyriuje „Papuošalų priežiūra“.
3.5. Visais atvejais kilus neaiškumams rekomenduojame susisiekti su jajaaksesuarai.lt atstovais nurodytu tel. numeriu ar el. paštu.

4. PIRKIMO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

4.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įsigalioja kai Pirkėjas spaudžia nuorodą „Apmokėti“ už pasirinktą(as) Prekę(es).
4.1. Visos sudarytos pirkimo – pardavimo sutartys saugoma jajaaksesuarai.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir įsipareigoja už jas sumokėti.
5.1.2. Pirkėjas atsako už visus užsakymo metu pateiktus kontaktinius duomenis reikalingus Prekių pirkimui ir pristatymui. Jeigu Pirkėjas pastebėjo, kad duomenys neteisingi, jis privalo nedelsiant susisiekti su jajaaksesuarai.lt internetinės parduotuvės atstovais el. paštu arba telefonu ir patikslinti duomenis.
5.1.3. Pirkėjas, įsigyjant Prekes iš jajaaksesuarai.lt internetinės parduotuvės, privalo laikytis šių Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjo teisės
5.2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes jajaaksesuarai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
5.2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su jajaaksesuarai.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu.
5.3. Pardavėjo įsipareigojimai
5.3.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis jajaaksesuarai.lt teikiamomis paslaugomis.
5.3.2. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninę informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5.3.3. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse numatytomis sąlygomis.
5.3.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.
5.4. Pardavėjo teisės
5.4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti jajaaksesuarai.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, netinkamai naudojasi jajaaksesuarai.lt internetine parduotuve, ar pažeidžia kitus savo įsipareigojimus Pardavėjui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve.
5.4.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai paskelbęs jajaaksesuarai.lt internetiniame puslapyje.
5.4.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą ir vienašališkai nutraukti sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes bet kokiu šių Taisyklių leidžiamu būdu per tris darbo dienas nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

6. PREKIŲ KAINOS

6.1. Prekių kainos yra tokios, kokios yra nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
6.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims ir įsigytoms Prekėms.
6.3. Į Prekių kainą įskaičiuotas PVM.

7. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

7.1. Pirkėjas, lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias Prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas Prekių krepšelis. Po Prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms įsigyti ir pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes (pvz., el. pašto adresas kuriuo gali būti siunčiamos sąskaitos).
7.2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui, tik gavus apmokėjimą už prekes.
7.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje pateiktų būdų.

7.4. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Įsigytas jajaaksesuarai.lt prekes pristato Pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo.
8.2. Pirkėjas privalo priimti Prekes pats. Jei Pirkėjas Prekių priimti pats negali, bet Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų Prekių ne tam asmeniui.
8.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę ir įsitikinti, kad Prekės nepažeistos.
8.4. Pardavėjas neatsako už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.5. Prekių pristatymo terminai nurodyti internetinės parduotuvės skyriuje „Pristatymas ir grąžinimas“.

9. SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

9.1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo Prekės perdavimo atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Taip pat per keturiolikos dienų laikotarpį Pirkėjas turi teisę pakeisti Prekę į kitą (į tokią pačią ar kitą tos pačios vertės Prekę). Taip pat į brangesnę Prekę, tačiau tokiu atveju Pirkėjas turi padengti kainų skirtumą). Prekės grąžinamos ar keičiamos Pirkėjo sąskaita.
9.2. Prekės, kurios yra pagamintos pagal Pirkėjo individualų užsakymą nėra grąžintinos ar keičiamos. Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti ar keisti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių – nėra grąžintinos ar keičiamos.
9.3. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, kurioje buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą (sąskaitą faktūrą). Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
9.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per keturiolika dienų nuo Prekės gavimo dienos pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (el. paštu). Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
9.5. Kai Prekės grąžinamos jas išsiunčiant Pardavėjui, Prekės turi būti išsiunčiamos naudojant siuntų tarnybą. Pardavėjas nurodo adresą el. paštu.
9.6. Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes per septynias dienas nuo tos dienos, kai Prekė grąžinta Pardavėjui.
9.7. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
9.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos.

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo metu pateiktų duomenų teisingumą.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
10.3. Pirkėjas atsako už savo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės parduotuvės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie jajaaksesuarai.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

11. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


11.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.